Diensten InterProAdvies

InterProAdvies, opgericht door haar directeur: ing. Ed Smulders (zie profiel), zet zich in om vanuit haar expertise samen met mensen doelen te bereiken.

Vanuit een positieve grondhouding worden mensen geënthousiasmeerd om de gewenste targets te behalen. InterProAdvies maakt daarbij gebruik van reeds aanwezige kennis en ervaring, maar zal niet aarzelen om indien noodzakelijk samenwerking te zoeken met externe deskundigen.

Op deze wijze wordt gewaarborgd dat steeds de voor het project benodigde deskundigheid beschikbaar is, leidend tot een zo optimaal mogelijk eindresultaat.

Ook schept InterProAdvies duidelijkheid in watervraagstukken. Van winning tot en met zuivering en lozing van water tot en met het ontwerpen en realiseren van leidingsystemen en het voeren van assetmanagement. Bij InterProAdvies bent u aan het goede adres.

Projectmanagement

Bij projectmanagement gaat het altijd om unieke projecten, waarbij doelstellingen en resultaten centraal staan. Door het inschakelen van externe expertise en capaciteit kan de eigen organisatie zich volledig op de core-business blijven richten. InterProAdvies zet zich in om vanuit haar expertise samen met mensen doelen te bereiken:

Vanuit een positieve grondhouding enthousiast naar de gestelde targets.

Daarbij wordt de ruim aanwezige kennis en ervaring ingezet, maar wordt indien nodig ook samengewerkt met externe deskundigen.

w

Projectaanpak.

InterProAdvies zal steeds vooraf met u een gedegen inventarisatie uitvoeren en de te bereiken doelen helder formuleren.

Nadat helder inzicht bestaat in de te realiseren doelen en het beoogde resultaat zorgen wij door onze aanpak voor een gefaseerde en beheerste voortgang en realisatie.

Voortdurend vindt een toetsing plaats op beheersaspecten, zoals kwaliteit, tijd, kosten, informatie en communicatie. Na iedere fase wordt samen met de opdrachtgever beoordeeld of er bijsturing moet plaats vinden.

Water & InterProAdvies

WATER EN ENERGIESCAN.

Een eenvoudige water- en/of energiescan kan u inzicht verschaffen in de water- en energetische huishouding van uw bedrijf. In veel gevallen kan door een slimmere waterinname of door hergebruik een aanzienlijke kostenbesparing worden bereikt. Ook het installeren van een nieuwe, moderne waterbehandelingsinstallatie dan wel het introduceren van nieuwe energetische opwekkingstechnieken kan leiden tot forse besparingen.

Water vormt, vaak ongemerkt, een essentieel onderdeel van bedrijfsprocessen; niet zelden als energiedrager voor verwarmings- of koeldoeleinden.

InterProAdvies voert graag vrijblijvend de water- en/of energiescan voor u uit, waarbij u helder zicht krijgt op uw mogelijkheden.

ASSETMANAGEMENT.

Uw vastgoed laat u regelmatig onderhouden. Zelfs uw auto krijgt een regelmatige onderhoudsbeurt.

Maar wat te denken van uw ondergrondse leidingsystemen? Die zijn jaren geleden onder de grond gestopt en u gaat er als vanzelfsprekend van uit dat die morgen ook nog zullen functioneren. Toch hebben ook die systemen niet het eeuwige leven. Onderhoud of vervanging zouden plaats dienen te vinden voordat er grote kosten ontstaan ten gevolge van gebreken, om over bedrijfsstilstand maar te zwijgen.

InterProAdvies voert voor u de inspecties uit terwijl het systeem gewoon in bedrijf blijft. Op grond van de onderzoeksresultaten wordt een helder onderhoudsplan neergelegd, waardoor u in staat wordt gesteld door met de juiste maatregelen ongewenste verrassingen in de toekomst te voorkomen. Gezocht wordt naar oplossingen die leiden tot de laagste operationele kosten over de levensduur van de asset.

 

ONTWERP & AANLEG.

Reeds bij ontwerp moet al diepgaand zijn nagedacht over de toekomstige exploitatie. Voorts is een deskundige begeleiding van de aanleg essentieel om een langdurig vruchtgebruik van de asset te garanderen.

Goed bedrijfsmiddelenbeheer begint reeds bij het ontwerp.

InterProAdvies staat aan de basis van het ontwerp en draagt, al of niet met inschakeling van deskundigen in het vak, zorg voor de oplevering van een adequaat stuk werk.

Van winning tot en met zuivering en lozing van water tot en met het ontwerpen en realiseren van leidingsystemen en het voeren van assetmanagement.

Bij InterProAdvies bent u aan het goede adres.

Veiligheid & InterProAdvies

BLUSWATER.

Hoewel het dikwijls wordt onderschat, speelt water nagenoeg altijd een rol bij (on)veiligheid van bedrijfsprocessen.

Zo is de eigenaar van een bedrijf verantwoordelijk dat voldoende bluswater beschikbaar is. Maar: bent u er van op de hoogte of de bluswatervoorziening voldoende capaciteit bezit en ook daadwerkelijk inzetbaar is?

InterProAdvies zorgt voor een professionele test en daarna voor een regelmatige check-up. Zo is uw verantwoordelijkheid altijd op een adequate manier afgedekt.

LEGIONELLA / BESMETTINGSGEVAREN.

Gevaar voor besmetting van uw werknemers of klanten via water ligt altijd op de loer. In dit verband hoeven we alleen maar te denken aan de kans op besmetting met de gevaarlijke Legionellabacterie via koeltorens, douches of airco’s.

De overheid houdt de eigenaar van een installatie verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. Indien u er niet zeker van bent dat uw installatie veilig is, dan zoekt InterProAdvies dat graag voor u uit, resulterend in een helder advies en praktische maatregelen.

De expertise van InterProAdvies richt zich op watergerelateerde alsook civieltechnische adviezen.